Aprófalva Óvoda

ovi1

A Sziráki APRÓFALVA óvoda bemutatkozása

 

Cím:                   3044 Szirák, Róth Johanna út 1.

Telefon:             +36/32 485-035,   06/70- 434 8088

E-mail:               bogera@citromail.hu

Vezető óvónő:     Bajnócziné Bognár Erika

 

Az Aprófalva óvoda, Szirák központjában működik egy műemlék jellegű épületben, kellemes természeti környezetben, gyermekbarát udvarral. Gyermekeink mindegyike helyi lakosú, soknak a testvére, de még a szüleik is ebbe az óvodába jártak.

ovi2

ovi3

Óvodánk 50 férőhellyel rendelkezik, a gyermekeket két csoportban fogadjuk. (kis-középső, és középső-nagy csoport)

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, közös ünnepek, rendezvények.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Kollégáink mindegyike további szakképesítéssel is rendelkezik. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.

 

Az óvoda szolgáltatásai:

  • Fejlesztő pedagógiai felzárkóztató foglalkozás
  • Logopédiai ellátás
  • Hitoktatás

 

Legfontosabb nevelési elveink:

  1. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása;
  2. Nevelésünkben törekszünk a gyermek személyiségének, differenciált képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására;
  3. Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendeljük alá az összes többi tevékenységi formát;
  4. Gondoskodunk a gyermek egészséges fejlődését elősegítő tárgyi és személyi környezetről;
  5. Biztosítjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését.

Helyi nevelési programunk a Komplex prevenciós óvodai program adaptálása, mely a tanulási zavarok korai szűrését és korrigálását tűzte ki célul. A legtermészetesebb gyermeki megnyilvánulásokra, a játékra és a mozgásra épít. Mindent, amit lehet, természetes környezetben, élmény szinten, tapasztalatok szerzésével ismertetünk meg a gyermekekkel.

Óvodai napirendünk kialakításakor figyelembe vesszük azt az alapelvet, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a szabad játék. Ennek feltételeit biztosítjuk mind a csoportszobákban, mind az udvaron. Udvarunk tágas, sokféle mozgásos játékra nyújt lehetőséget.

A kötetlen és kötelező foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára épülő játékos tevékenységek. Gyakran, ha lehet, mindennap kint tartózkodunk a szabadban, sétálunk, kirándulunk az óvoda környékén.

Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: Idősnapi köszöntés . Mikulás ∙ Karácsony ∙ Farsang ∙ Húsvét ∙ Anyák napja ∙ Március 15. ∙ Gyermeknapi sportprogramok ∙ Évzáró ünnepség.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk bővebb tájékoztatást, telefonon, vagy személyesen.

 

Szirák, 2016. január 18.

                                                                                                          Bajnócziné Bognár Erika

                                                                                                               Óvodavezető

Óvodai beiratkozás 2022

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2021/2022-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2020/2021-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2018/2019-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2016/2017-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2015/2016-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Helyi nevelési programja

A pedagógusi szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Művelődési ház és könyvtár

A településen a nyilvános könyvtári szolgáltatások az alábbi könyvtári szolgáltatóhelyen vehetők igénybe:

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Címe: 3044 Szirák, Petőfi út 35

Elérhetősége: 0630/940-6480

A könyvtáros neve: Fülöp Katalin Szilvia

Nyitva tartási idő: H-P: 8.00-16.00

A településen a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyeként működik.

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

Az iskola meglehetősen régi, 1897-es alapítású intézmény.

Jelenleg az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működőik. Az intézményünk 8 általános iskolai évfolyammal, évfolyamonként 1 osztállyal. emellett középfokú oktatás keretében 3 szakiskolai évfolyamon 1-1 osztályban a 34621 01 OKJ számú gazda szakmát tanulhatják tanulóink.

dscn0228

Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás formában. Elindulásától kezdve részt veszünk az integrált oktatást támogató (IPR) programban, melynek segítségével nagyon sok szép és hasznos programot, rendezvényt szervezünk a tanulóknak, emellett felszerelést, taneszközöket is biztosítunk számukra. Iskolánk tanulóinak túlnyomó része igen nehéz körülmények közül, nagy hátránnyal érkezik hozzánk. Intézményünk tanulóinak 80 %-a hátrányos helyzetű és az új törvényi szabályozás ellenére 70 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, ami kirívóan magas arány!

aula2

Az iskola nevelőtestületének célja, az iskola jelenleg meglévő képzési szerkezetének fenntartása, továbbá célul tűztük ki a szakmát adó szakképzés mellet az érettségi lehetőségét. Véleményünk szerint a helyben történő szakma szerzés elengedhetetlen a sziráki fiatalok megélhetésének, felemelkedésének, a társadalomba való beilleszkedésének biztosításához.

 

Iskolánk honlapjának címe: www.telekisuli.hu